Παρασκευή, 6 Ιουλίου 2018

Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Σαλαμίνας

Έχω την τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67, του Ν. 3852/2010,  να σας  καλέσω σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σαλαμίνος, την  9ην Ιουλίου 2018,  ημέρα  ΔΕΥΤΕΡΑ   και ώρα  19.30  στο Δημοτικό Κατάστημα, για  συζήτηση  στα    παρακάτω  θέματα:

1.      Λήψη απόφασης για την υποβολή πρότασης  ένταξης & χρηματοδότησης  στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΑΤΤΙΚΗ,  στον άξονα  προτεραιότητας 09 «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης  και καταπολέμηση της Φτώχειας & Διακρίσεων – Διασφάλιση της Κοινωνικής Συνοχής», με τίτλο  Συμβουλευτικό  Κέντρο Γυναικών στο Δήμο Σαλαμίνας και εξουσιοδότηση της  Δημάρχου  για κάθε σχετική ενέργεια  και υπογραφή που τυχόν θα απαιτηθεί  στα πλαίσια της υποβολής της ανωτέρω πρότασης.  

2.     Αποδοχή  της υπ’ αριθμ.  56/2018  απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. Α.ΚΟΙ.ΠΟ.Π του αφορά :Έγκριση παραχώρησης  χρήσης της αίθουσας πολλαπλών  χρήσεων Κέντρου Νεότητας, καθώς  και μέρους του προθαλάμου  αυτής  στον Δήμο Σαλαμίνας, για την δημιουργία χώρου προβολής κινηματογράφου εικονικής πραγματικότητας , με σκοπό την ανάδειξη  της Ναυμαχίας της Σαλαμίνας.
3.     Υποβολή πρότασης  ένταξης & χρηματοδότησης  στο  Πρόγραμμα Αγροτικής  Ανάπτυξης  της Ελλάδας 2014-2020 (ΠΑΑ2014-2020)  Δίκτυο συνεργασίας  Δήμων ΠΕ νήσων Αττικής 1η πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων  παρεμβάσεων  δημόσιου χαρακτήρα  τοπικού προγράμματοςCCLD/LEADER 2014-2020 Μέτρο 19 « Στήριξη για την τοπική ανάπτυξη  μέσω του   LEADER (Τοπική Ανάπτυξη  με πρωτοβουλία  Τοπικών Κοινοτήτων )  ΥΠΟΜΕΤΡΟ  19.2 Στήριξη  υλοποίησης δράσεων  των στρατηγικών  Τοπικής Ανάπτυξης  με πρωτοβουλία  Τοπικών ΚοινοτήτωνCCLD/LEADER , ΕΣΠΑ  και εξουσιοδότηση της  Δημάρχου  για κάθε σχετική ενέργεια  και υπογραφή που τυχόν θα απαιτηθεί  στα πλαίσια της υποβολής της ανωτέρω πρότασης.  
4.     Επανυποβολή  Προϋπολογισμού  του Ν.Π.Δ.Δ. Βιβλιοθήκη –Μουσείο Λαϊκής Τέχνης & Ιστορίας Δήμου Σαλαμίνας, σύμφωνα με τις παρατηρήσεις  της Αποκεντρωμένης   Διοίκησης  Αττικής.
5.     Έκφραση σύμφωνης γνώμης στην  Αναμόρφωση Προϋπολογισμού  του Ν.Π.Δ.Δ.  Α.ΚΟΙ.ΠΟ.Π Δήμου Σαλαμίνας οικ. Έτους 2018.
6.     Αποδοχή της υπ’ αριθμ. 58/2018 απόφασης  του Ν.Π.Δ.Δ. Α.ΚΟΙ.ΠΟ.Π που αφορά :Έγκριση ορισμού και κατηγοριοποίησης  των αθλητικών εγκαταστάσεων  του Δήμου  Σαλαμίνας  για την αδειοδότησή τους σύμφωνα  με τις διατάξεις του Ν.4479/2017 (ΦΕΚ Α’ 94).
7.     Έγκριση Απολογισμού  οικ. Έτους 2017 της Σχολικής Επιτροπής  Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου  Σαλαμίνας.
8.     Αποδοχή  ποσού  161.416,40€, ποσό  το οποίο αναλογεί στον Δήμο Σαλαμίνας  ως αντισταθμιστικό όφελος  από την λιμενική  και εμπορευματική  δραστηριότητα  της Ο.Λ.Π.  Α.Ε.
9.     Έκφραση σύμφωνης γνώμης στην 1η  Αναμόρφωση Προϋπολογισμού  του Δημοτικού  Λιμενικού Ταμείου  Σαλαμίνας οικ. Έτους 2018.
10.  Έγκριση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για το έργο που αφορά την κατασκευή δικτύων αποχέτευσης  στους οικισμούς Αμπελάκια  και Σελήνια του Δήμου Σαλαμίνας.
11.   Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης για το έργο που αφορά : Επισκευή τμήματος Δικτύου ακαθάρτων  στα Παλούκια  του Δήμου Σαλαμίνας.
12.  Έγκριση μελέτης που αφορά  την  Επισκευή – συντήρηση  Δημοτικού Κοιμητηρίου  Δ.Ε.  Σαλαμίνας καθορισμός τρόπου δημοπράτησης.
13.  Έγκριση μελέτης που αφορά το έργο  «Αγροτική οδοποιία  Σαλαμίνας στην θέση Πέρανι  για την βελτίωση  πρόσβασης  στην πτηνοτροφική εγκατάσταση « ΦΑΡΜΑ ΠΕΡΑΝΙ»».
14.  Παράταση άδειας προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων  της εργοληπτικής  επιχείρησης ΘΕΜΕΛΗ Α.Τ.Ε. , ανάδοχος του έργου «Κατασκευή συλλεκτήρων  ομβρίων  στην περιοχή Σαλαμίνας.
15.  Έγκριση 1ου  Α.Π.Ε.  του έργου : «Βελτίωση – Σήμανση – Επισκευή ,   συντήρηση  οδικού δικτύου ».
16.  Έγκριση  1ου Α.Π.Ε.  & παράταση προθεσμίας  περαίωσης του έργου    « Αναβάθμιση  οδικής ασφάλειας οδικού δικτύου »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
17.  ‘Εγκριση υψομετρικής μελέτης.
18.  Σύσταση  Επιτροπής του Δήμου Σαλαμίνας η οποία θα επιληφθεί  του θέματος των εσόδων  από την υπαγωγή  της νήσου Ρεβυθούσας  στα διοικητικά όρια  του Δήμου Σαλαμίνας.
19.   Άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της υπ’ αριθμ. 2082/2012 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου  Αθηνών.
20.  Διαγραφή  βεβαιωμένων οφειλών .
21.   Έγκριση  ψηφίσματος κατόπιν αιτήματος της Ο.Μ. ΣΥΡΙΖΑ      Σαλαμίνας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου